Covid-19 (virus corona) ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản tại Việt Nam ?