• Bảng giá đất

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024)
2 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
3 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
4 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
5 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
6 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
7 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
8 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
9 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
10 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
11 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
12 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
13 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
14 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
15 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
17 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc: Về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020-2024
18 Quyết định số 45/2019/QĐ – UBND tỉnh Lai Châu: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu Quyết định số 45/2019/QĐ – UBND tỉnh Lai Châu: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
19 Quyết định số 44/2019/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa: Quy định bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định số 44/2019/QĐ – UBND tỉnh Thanh Hóa: Quy định bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
20 Quyết định số 54/2019/QĐ – UBND thành phố Hải Phòng: Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 – 2024) Quyết định số 54/2019/QĐ – UBND thành phố Hải Phòng: Về việc ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 – 2024)
21 Quyết định số 22/2019/QĐ – UBND tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định số 22/2019/QĐ – UBND tỉnh Thái Bình: Ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22 Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND thành phố Đà Nẵng: Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND thành phố Đà Nẵng: Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024
23 Quyết định số 2336/2019/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên đị bàn tỉnh Cao Bằng Quyết định số 2336/2019/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên đị bàn tỉnh Cao Bằng
24 Quyết định số 20/2019/QĐ – UBND tỉnh Phú Thọ: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 – 2024) Quyết định số 20/2019/QĐ – UBND tỉnh Phú Thọ: Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 – 2024)
25 Quyết định số 40/2019/QĐ – UBND tỉnh Tuyên Quang: Về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định số 40/2019/QĐ – UBND tỉnh Tuyên Quang: Về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và bảng giá đất 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
26 Quyết định số 57/2019/QĐ – UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Quyết định số 57/2019/QĐ – UBND tỉnh Nghệ An: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
27 Quyết định số 27/2019/QĐ – UBND tỉnh Hậu Giang: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Quyết định số 27/2019/QĐ – UBND tỉnh Hậu Giang: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
28 Quyết định số 19/2019/QĐ – UBND thành phố Cần Thơ: Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) Quyết định số 19/2019/QĐ – UBND thành phố Cần Thơ: Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024)
29 Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Quyết định số 09/2020/QĐ – UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
30 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai: Ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020 - 2024
31 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
32 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận: Ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
33 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
34 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương: Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
35 Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An: Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Long An
36 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long: Quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
37 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh: Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
38 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
39 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Về việc Ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
40 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên: Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
41 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang: Ban hành bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2024
42 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình: Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
43 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
44 Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang: Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
45 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
46 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
47 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
48 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024) Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 – 2024)
49 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam: Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên: Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
51 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
52 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng: Ban hành quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
53 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
54 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024) Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 – 2024)
55 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
56 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
57 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024) Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 – 2024)
58 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
59 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang: Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
60 Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang Quyết định số 1025/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 tỉnh Bắc Giang
61 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre: Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 -2024
62 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh: Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
63 Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 372/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu: Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024
64 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La: Ban hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024
65 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum: Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
66 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau: Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
67 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND thành phố Hà Nội: Về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
68 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
69 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Bảng giá đất trên đị bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024
70 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên: Về việc Ban hành Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất, bất động sản, 2021 - CafeLand.Vn. Bảng giá đất các tỉnh, huyện, thành phố trên khắp cả nước, luôn được cập nhật.