STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3 Quyết định 67/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định 67/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4 Công văn 6228/BXD-QLN của Bộ Xây dựng: Về thực hiện việc công bố thông tin Quý IV/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản Công văn 6228/BXD-QLN của Bộ Xây dựng: Về thực hiện việc công bố thông tin Quý IV/2020 về Nhà ở và thị trường bất động sản
5 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
6 Quyết định 5653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định 5653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7 Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8 Quyết định 1250/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang: Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021 Quyết định 1250/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang: Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021
9 Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang: Về việc quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang: Về việc quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10 Công văn số 219/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ: Về việc kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước Công văn số 219/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ: Về việc kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước
11 Công văn số 198/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ: Về việc xử lý vướng mắc việc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao Công văn số 198/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ: Về việc xử lý vướng mắc việc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao
12 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh: về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
13 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa: Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk: Ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk: Ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15 Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ: Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ: Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
16 Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
17 Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
18 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam: Về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam: Về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
19 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
20 Nghị định số 148/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Nghị định số 148/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
21 Quyết định số 26/2020: Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định số 26/2020: Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22 Quyết định 78/2020/QĐ-UBND về bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Quyết định 78/2020/QĐ-UBND về bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
23 Danh sách 61 dự án bị hủy bỏ việc thu hồi đất do đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện Danh sách 61 dự án bị hủy bỏ  việc thu hồi đất do đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện
24 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.
25 Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
26 Công văn số 1610/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương Công văn số 1610/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương
27 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND TP.Hà Nội: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND TP.Hà Nội: Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
28 Công văn số 1627/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công văn số 1627/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ : Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế
30 Quyết định 09/2020/QĐ-UBND: Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Quyết định 09/2020/QĐ-UBND: Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
31 Về việc thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Về việc thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
32 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
33 Ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
34 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
35 Quyết định 4724/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 Quyết định 4724/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
36 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
37 Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
38 Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
39 Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40 Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
41 Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
42 Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
43 Quyết định 1652/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải: Về việc điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quyết định 1652/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải: Về việc điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
44 Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia
45 Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT: Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT: Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
46 Quyết định số 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng Quyết định số 1494/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng
47 Quyết định 3719/QĐ-UBND TP.Đà Nẵng: Về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Quyết định 3719/QĐ-UBND TP.Đà Nẵng: Về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
48 Quyết định 38/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Tây Ninh Quyết định 38/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh: Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Tây Ninh
49 Quyết định số 1337/QĐ-BXD: Về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long Quyết định số 1337/QĐ-BXD: Về việc kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
50 Quyết định số 1004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030" Quyết định số 1004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng: Về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"
51 Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
52 Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
53 Quyết định số 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1179/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
54 Quyết định số 1177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
55 Quyết định số 1195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
56 Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
57 Quyết định số 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
58 Quyết định số 1186a/QĐ-BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Quyết định số 1186a/QĐ-BXD: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
59 Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
60 Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
61 Quyết định số 1412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
62 Quyết định số 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
63 Quyết định số 1421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
64 Quyết định số 1422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
65 Quyết định 378/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang: Ban hành kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định 378/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang:  Ban hành kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
66 Quyết định số 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
67 Quyết định 2359/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước Quyết định 2359/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
68 Quyết định số 1453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 Quyết định số 1453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020
69 Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
70 Công văn số 4516/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng: Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 Công văn số 4516/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng: Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Trang tổng hợp văn bản pháp luật mới ban hành về bất động sản do nhà nước ban hành mới nhất được cập nhật thường xuyên năm 2018