STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022 Quyết định 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022
2 Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang Quyết định 55/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3 Quyết định 5474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quyết định 5474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6 Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Long An
7 Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất ...trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất ...trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8 Quyết định 5289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội" Quyết định 5289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
9 Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
10 Quyết định 5153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì Quyết định 5153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì
11 Quyết định 5154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức Quyết định 5154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức
12 Quyết định 5163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai Quyết định 5163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai
13 Quyết định 5162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm Quyết định 5162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm
14 Quyết định 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội Quyết định 5167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
15 Quyết định 5165/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ Quyết định 5165/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ
16 Quyết định 5166/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội Quyết định 5166/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
17 Quyết định 5164/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội Quyết định 5164/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
18 Quyết định 5182/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội Quyết định 5182/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc duyệt Quy hoạch sử sụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
19 Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
20 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2021 Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2021
22 Quyết định 5019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 Quyết định 5019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
23 Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
24 Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
25 Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
26 Quyết định 1039/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng Quyết định 1039/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
27 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa... cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa... cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 Công văn 4453/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tra mã QR trên căn cước công dân và địa chỉ thường trú khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất Công văn 4453/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tra mã QR trên căn cước công dân và địa chỉ thường trú khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất
29 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30 Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
31 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32 Quyết định 3260/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Thành phố Sầm Sơn Quyết định 3260/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Thành phố Sầm Sơn
33 Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025)
34 Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
35 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình... Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình...
36 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre : Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
37 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
38 Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
39 Công văn 7906/VP-ĐT của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1432/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn 7906/VP-ĐT của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1432/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
40 Quyết định 3601/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh Quyết định 3601/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh
41 Quyết định 1432/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội Quyết định 1432/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội
42 Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn tỉnh Bình Định Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn tỉnh Bình Định
43 Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
44 Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ
45 Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
46 Quyết định 1390/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;... Quyết định 1390/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;...
47 Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước... Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước...
48 Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
49 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
50 Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
51 Quy định 05/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quy định 05/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
52 Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
53 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
54 Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
55 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
56 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ điểm d, khoản 2, Điều 2 của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ điểm d, khoản 2, Điều 2 của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
58 Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất
59 Quyết định 1479/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre Quyết định 1479/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
60 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
61 Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 45/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
62 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
63 Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
64 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
65 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
66 Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
67 Quyết định 705/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sử trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng Quyết định 705/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sử trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
68 ​Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình; cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ ​Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình; cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
69 Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
70 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Trang tổng hợp văn bản pháp luật mới ban hành về bất động sản do nhà nước ban hành mới nhất được cập nhật thường xuyên năm 2018