STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2 Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất
3 Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý
4 Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất
5 Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp Sổ địa chính (điện tử) - Phần đăng ký thửa đất, Phần đăng ký căn hộ, Văn phòng, Cơ sở dịch vụ - Thương mại trong nhà chung cư, Nhà hỗn hợp
6 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài
7 Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương
8 Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình) Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài (Định kỳ và khi hoàn thành công trình)
9 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
10 Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
11 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng)
12 Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Quyết định về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
13 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
14 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
15 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất
16 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)
17 Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế
18 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
20 Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
21 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
22 Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
23 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)
24 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - nhà ở
25 Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)
26 Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Đơn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
27 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phép xây dựng
28 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
29 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
30 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
31 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
32 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
33 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
34 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
35 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
36 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản
37 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
38 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
39 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
40 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
41 Văn bản hủy bỏ di chúc Văn bản hủy bỏ di chúc
42 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
43 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế
44 Văn bản cam kết về tài sản Văn bản cam kết về tài sản
45 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
46 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
47 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
48 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
49 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
50 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
51 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản
52 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản
53 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho
54 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản
55 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
56 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
57 Hợp đồng ủy quyền Hợp đồng ủy quyền
58 Hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng trao đổi tài sản
59 Hợp đồng thuế khoán Hợp đồng thuế khoán
60 Hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng thuê tài sản
61 Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản
62 Hợp đồng tặng cho Hợp đồng tặng cho
63 Hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng mượn tài sản
64 Hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán
65 Hợp đồng góp vốn Hợp đồng góp vốn
66 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
67 Hợp đồng cầm cố tài sản Hợp đồng cầm cố tài sản
68 Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản) Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản)
69 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
70 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến) Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)
«« « Tháng 2 - 2018 » »»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.