STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
3 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
5 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
6 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
7 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
8 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
9 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
10 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản
11 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
12 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
13 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
14 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
15 Văn bản hủy bỏ di chúc Văn bản hủy bỏ di chúc
16 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
17 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế
18 Văn bản cam kết về tài sản Văn bản cam kết về tài sản
19 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
20 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
21 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
22 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
23 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
24 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
25 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản
26 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản
27 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho
28 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản
29 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
30 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
31 Hợp đồng ủy quyền Hợp đồng ủy quyền
32 Hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng trao đổi tài sản
33 Hợp đồng thuế khoán Hợp đồng thuế khoán
34 Hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng thuê tài sản
35 Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản
36 Hợp đồng tặng cho Hợp đồng tặng cho
37 Hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng mượn tài sản
38 Hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán
39 Hợp đồng góp vốn Hợp đồng góp vốn
40 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
41 Hợp đồng cầm cố tài sản Hợp đồng cầm cố tài sản
42 Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản) Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản)
43 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
44 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến) Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)
45 Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
46 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
47 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
48 Di chúc Di chúc
49 Biên bản phân chia thừa kế Biên bản phân chia thừa kế
50 Giấy từ chối nhận di sản Giấy từ chối nhận di sản
51 Tờ hủy bỏ di chúc Tờ hủy bỏ di chúc
52 Thỏa thuận phân chia di sản Thỏa thuận phân chia di sản
53 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
54 Hợp đồng mua bán nhà cá nhân, hộ gia đình Hợp đồng mua bán nhà cá nhân, hộ gia đình
55 Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
56 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
57 Hợp đồng thuê đất (Tổ chức nhà nước) Hợp đồng thuê đất (Tổ chức nhà nước)
58 Hợp đồng thuê nhà (Tham Khảo thêm) Hợp đồng thuê nhà (Tham Khảo thêm)
59 Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
60 Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
61 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Dành cho tổ chức trong nước)
62 Biên bàn thẩm tra hồ sơ đất đai Biên bàn thẩm tra hồ sơ đất đai
63 Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở
64 Đơn xin giao đất làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
65 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
66 Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
67 Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
68 Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
69 Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
70 Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
«« « Tháng 7 - 2017 » »»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
23 45 678
9101112131415
16 171819202122
23242526272829
3031
Tên dự án Triệu đồng
d’Edge Thảo Điền 473 - 11,446
Mermaid Seaside Condotel 800 - 2,373
Booyoung Vina 2,300 - 3,371
Anland Complex 1,400 - 2,359
Topaz Elite 1,290 - 1,866
Masteri An Phú 1,900 - 3,642
Vạn Xuân Đất Việt 3,670 - 5,276
Hado Riverside 838 - 978
Empire City 3,000 - 10,200
Long Thành Pearl 400 - 2,800
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.