STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
2 Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng kí/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục tách thửa, hợp thửa Thủ tục tách thửa, hợp thửa
4 Tờ khai tiền sử dụng đất Tờ khai tiền sử dụng đất
5 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
6 Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
7 Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất
8 Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất
9 Văn bản từ chối nhận di sản Văn bản từ chối nhận di sản
10 Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
11 Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ sản chung của vợ chồng
12 Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
13 Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc
14 Văn bản hủy bỏ di chúc Văn bản hủy bỏ di chúc
15 Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền Văn bản đơn phương đình chỉ hợp đồng ủy quyền
16 Văn bản đề nghị nhận thừa kế Văn bản đề nghị nhận thừa kế
17 Văn bản cam kết về tài sản Văn bản cam kết về tài sản
18 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng trao đổi tài sản
19 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê tài sản
20 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tặng cho
21 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
22 Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán
23 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
24 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản
25 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản
26 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng tặng cho
27 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mượn tài sản
28 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán
29 Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
30 Hợp đồng ủy quyền Hợp đồng ủy quyền
31 Hợp đồng trao đổi tài sản Hợp đồng trao đổi tài sản
32 Hợp đồng thuế khoán Hợp đồng thuế khoán
33 Hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng thuê tài sản
34 Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản Hợp đồng thanh lý hơp đồng thuê tài sản
35 Hợp đồng tặng cho Hợp đồng tặng cho
36 Hợp đồng mượn tài sản Hợp đồng mượn tài sản
37 Hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán
38 Hợp đồng góp vốn Hợp đồng góp vốn
39 Hợp đồng đặt cọc Hợp đồng đặt cọc
40 Hợp đồng cầm cố tài sản Hợp đồng cầm cố tài sản
41 Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản) Hợp đồng bảo lãnh (Bằng động sản)
42 Giấy ủy quyền Giấy ủy quyền
43 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến) Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến)
44 Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
45 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
46 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
47 Di chúc Di chúc
48 Biên bản phân chia thừa kế Biên bản phân chia thừa kế
49 Giấy từ chối nhận di sản Giấy từ chối nhận di sản
50 Tờ hủy bỏ di chúc Tờ hủy bỏ di chúc
51 Thỏa thuận phân chia di sản Thỏa thuận phân chia di sản
52 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
53 Hợp đồng mua bán nhà cá nhân, hộ gia đình Hợp đồng mua bán nhà cá nhân, hộ gia đình
54 Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
55 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
56 Hợp đồng thuê đất (Tổ chức nhà nước) Hợp đồng thuê đất (Tổ chức nhà nước)
57 Hợp đồng thuê nhà (Tham Khảo thêm) Hợp đồng thuê nhà (Tham Khảo thêm)
58 Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
59 Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
60 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Dành cho tổ chức trong nước)
61 Biên bàn thẩm tra hồ sơ đất đai Biên bàn thẩm tra hồ sơ đất đai
62 Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở
63 Đơn xin giao đất làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin giao đất làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
64 Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
65 Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
66 Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
67 Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
68 Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
69 Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
70 Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
Mẫu văn bản, hợp đồng - CafeLand.Vn. Các mẫu văn bản, đơn từ, các dạng tờ khai, hợp đồng nhà đất và bất động sản.