• Giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc. Định kỳ hằng quý, Sở xây dựng các tỉnh sẽ công bố giá vật liệu xây dựng đối với các cơ sở đã thực hiện công bố chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.