Xin giấy phép xây dụng thì có những quy định nào? Thủ tục ra sao? Cần phải làm những gì mới có giấy phép xây dựng