Theo Điều 69 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP và Quyết Định 2555/QĐ-BTNMT, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau đây