Xem thêm »
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Kinh doanh bất động sản để giúp cho doanh nghiệp phát triển góp phần thúc đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam