• Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là nhu cầu cấp bách hiện nay của TP.HCM