Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bình Thuận có 46 dự án cần xác định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, thông tin trên được nêu trong báo cáo tiến độ xác định giá đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường vào sáng ngày 15/12.

Trong 46 dự án cần xác định giá đất cụ thể hiện có 25/46 dự án đủ điều kiện có thể thực hiện giá đất cụ thể, 21/46 dự án không đủ điều kiện xác định giá đất.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các khu đất, thửa đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải áp dụng phương pháp thặng dư là phương pháp chính, tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi hồ sơ pháp lý (về đầu tư, xây dựng, tài chính...) các dự án phải đầy đủ và thông tin đầu vào thị trường đa dạng, vì vậy, khi thông qua được 01 dự án làm giá đất cụ thể thì kéo dài thời gian và có nhiều ý kiến khác nhau do liên quan đến quy định của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư không cung cấp được quy hoạch chi tiết xây dựng nên không có cơ sở làm giá đất. Việc xác định giá đất cụ thể phải thực hiện nhiều thủ tục cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn, vướng mắc…

Để giải quyết tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng giao ban, rà soát kết quả của từng dự án, xác định khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Cùng với đó, củng cố, kiện toàn nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xác định giá đất cụ thể; thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến nội dung lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trên địa bàn tỉnh đến nay chưa hoàn thành, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở, ngành và địa phương liên quan có Báo cáo chuyên đề, trong đó nêu kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện, kiến nghị đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo đối với từng nội dung cụ thể, riêng đối với nhóm 11 dự án đã thực hiện định giá và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, cần phải bám sát quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai từng dự án, cố gắng hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, cần rà soát năng lực nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nếu thấy đơn vị nào làm việc không đảm bảo, không uy tín và có sự chây ì thì tiến hành thay thế

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.