Với 89% đại biểu tán thành, chiều 8/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Chính phủ đề nghị cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) theo quy trình một kỳ họp đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Theo đó, về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Nghị quyết bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Đồng thời, đổi tên dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội thông qua 11 dự án là: Luật Hành chính công; Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Đồng thời xem xét những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 (nếu có).

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội cho ý kiến về 9 dự án là: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tại kỳ hợp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 10 dự án: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Cảnh sát biển; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đồng thời, xem xét, những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6 (nếu có).

Cùng với đó, tại kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội cho ý kiến 3 dự án là: Luật Công an xã; Luật Kiến trúc; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội và coi đó là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Chính phủ phân công, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tác động, đề xuất trình UBTVQH, trình Quốc hội xem xét để đưa vào chương trình các dự án luật thuộc các nhóm sau: Các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền giao trong các văn bản cụ thể; các dự án có nhu cầu bức thiết đáp ứng yêu cầu, khắc phục những bất cập, cản trở và thúc đẩy sự phát triển của đất nước; các dự án cần thiết khác đã được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đề xuất.

Cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội được sớm tiếp cận, tham gia ý kiến về dự án, dự thảo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng luật, pháp lệnh.

Chính phủ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án được trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua.

Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra; phát huy trách nhiệm của Thường trực Hội đồng, thường trực ủy ban, toàn thể Hội đồng, ủy ban trong việc thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo.

Trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết cũng nêu rõ, UBTVQH, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Trường hợp cần điều chỉnh Chương trình, phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* Sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Ngày 25/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng HKQT Long Thành. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua. Hiện nay đang tổ chức lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Ngày 12/4/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2016/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và ngày 7/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 23/2016/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, theo đó, nhấn mạnh việc bảo đảm khởi công và hoàn thành giai đoạn I của dự án Cảng HKQT Long Thành đúng tiến độ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội (năm 2025).

Ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 26/2016/QH14 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó, bố trí 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng HKQT Long Thành.

Theo Tờ trình của Chính phủ, đối với công tác lập phương án, tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng đề án giải quyết việc làm, phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ TN&MT đang tổ chức thẩm định.

Thảo luận về nội dung này, đại đa số ý kiến phát biểu của các đại biểu đều bày tỏ đồng tình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai dự án Cảng HKQT Long Thành. Theo lý giải của các đại biểu, công tác giải phóng mặt bằng là công tác có tính đặc thù, luôn khó khăn và phức tạp và mất nhiều thời gian, vì vậy để bảo đảm tiến độ khởi công dự án Cảng HKQT Long Thành, công tác giải phóng bằng có ý nghĩa hết sức quan trọng và phải làm trước một bước.

Từ nhận định như trên, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc bảo đảm đời sống người dân trong vùng dự án khi bị di dời, tái định cư;...  

Nguyễn Hoàng (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  • Google +
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc

Tên dự án Triệu đồng
6th Element 2,153 - 3,884
Hausbelo 1,133 - 1,873
Felix City 920 - 1,380
Ha Tien Venice Villas 3,162 - 5,900
Hoa Khải New Land 550 - 625
The Link - L3 L4 L5 1,961 - 5,432
Grand Gardenville 14,000 - 39,600
Khu dân cư Nam Long TAT 450 - 600
D - One 1,400 - 2,100
Victoria Garden 925 - 2,425
CafeLand.vn là Tạp chí bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất đông sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Gem Riverside Thăng Long Home Căn hộ quận 3 Đất Nhơn Trạch
Căn hộ Dream Home Riverside Q7 Saigon Riverside Bella Villa Đức Hòa  Căn hộ quận 6 Đất nền Biên Hòa
Căn hộ vincity quận 9 Victoria Village Quận 2 Căn hộ The Coastal Hill Căn hộ Quận 11 Đất nền quận Thủ Đức
Căn hộ Sonata Residence  Eco Town Long Thành Căn hộ Emerald Precinct Đất chia lô quận 8 Đất nền quận 12
Căn hộ Samsora Riverside The Arena Cam Ranh Căn hộ Napoleon Castle I Dự án Paradise Riverside Đất Thủ Dầu Một
Căn hộ Palm Garden quận 2 FLC Quảng Bình Căn hộ The Palace Residence Saigon Metro Mall Đất Bà Rịa
Căn hộ Empire city Sapphire Khang Điền Quận 9 Dự án Bella Vista Dự án Vincity Grand Park Đất Phú Quốc
Chung cư The Terra Hào Nam Căn hộ Dragon Fairy Nha Trang Vũng Tàu Regency Dự án Hamubay Đất nền Phan Thiết
Rome Diamond Lotus Quận 2 Căn hộ raemian city quận 2 Dự án Green Mark Dự án five star eco city Biệt thự biển Phan Thiết
Dự án Moonlight Park View Dự án The Grand Manhattan Dự án Ventosa quận 5 Dự án Harina View Thủ Đức Biệt thự biển Hội An
Căn hộ Sunshine City Sài Gòn The Western Capital Dự án Ray River Residence Dự án Long hậu riverside Dự án Cam ranh City Gate
Căn hộ La Cosmo Long Phú Residence The Ascent Thảo Điền River Silk City Căn hộ Green Star Sky Garden
Dự án Green City BNC Dragon Officetel Golden King Harbor Center Malibu hội an
        Dự án Lago Centro Long An