Cập nhật đầy đủ các thông tin Sân bay Phiết mới nhất về tiến độ, thời gian khởi công và hoàn thành.