UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực thuê đất, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa tại phường Long Anh và xã Hoằng Quang.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực (địa chỉ trụ sở chính 595 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) thuê 17,1ha đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa.

Hình thức thuê đất, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất 50 năm, tính từ ngày ký ban hành quyết định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết định này và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có bất cập, vướng mắc, phải kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định; ký hợp đồng thuê đất; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, UBND xã Hoằng Quang, UBND phường Long Anh bàn giao đất tại thực địa và trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất và ra thông báo tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước gửi đến Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực thực hiện theo quy định.

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các công việc có liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, khai thác dự án và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi việc triển khai thực hiện dự án Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực theo mục tiêu, quy mô, tiến độ quy định.

Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để hướng dẫn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực lập, hoàn thiện các hồ sơ xây dựng (nếu có) của dự án theo quy định.

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ; lập đầy đủ hồ sơ về đầu tư xây dựng, môi trường và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án; thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; sử dụng đất đúng vị trí, đúng diện tích, đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Khiêm Phạm
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.