Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại một phần khu đất ký hiệu BV03 Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa sắp đấu giá tìm nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bệnh viện quốc tế tại Khu đô thị Mỹ Gia

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.023,4 m2, với mục đích sử dụng là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế.

Khu đất nói trên có giá khởi điểm đấu giá khoảng 673 tỷ đồng; được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Điều 3 Thông tư số 02/2022/BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Tổ chức đấu giá phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Lưu Bang
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.