Xem thêm »
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
những ngày gần đây gia vàng tang manh từ 51 triệu đồng/ lượng lên hơn 57 triệu đồng lượng.