PPP là từ viết tắt của cụm Public - Private Partner, là việc mà chính phủ và nhà đầu tư cùng nhau phối hợp và thực hiện các dự án dựa trên cách thảo luận và ký kết hợp đồng.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án