Đất dịch vụ là đất được Nhà nước giao cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án, không có đất canh tác, bị ảnh hưởng đến nghề nghiệp truyền thống. Chủ đề này cập nhật đầy đủ những bài viết phân tích nhận định, giá cả cũng như n