Tại Nam Định, quy định về diện tích tách thửa đất đang áp dụng được quy định tại Quyết định 09/2022/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 26/4/2022 và hiện vẫn còn hiệu lực thi hành.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Nam Định hiện nay

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Nam Định hiện nay là bao nhiêu?

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Nam Định cập nhật đến 12/2023 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Nam Định và 9 huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên.

>>Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Nam Định

Điều kiện tách thửa đất tại Nam Định

Người sử dụng đất được thực hiện việc tách thửa tại tỉnh Nam Định khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Đối với người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất ở để thực hiện quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu tách thửa của loại đất đai theo quy định.

- Các thửa đất thực hiện việc tách thửa phải là các thửa đất không thuộc trường hợp không được tách thửa và không có khiếu nại hoặc tranh chấp.

- Trường hợp thửa đất được tách ra gồm đất ở và đất nông nghiệp có diện tích lớn hơn hoặc bằng 01 lần nhưng nhỏ hơn 02 lần diện tích tối thiểu quy định tại bảng sau mà diện tích đất ở nhỏ hơn diện tích tối thiểu của thửa đất ở được tách thửa theo quy định thì phải chuyển mục đích sử dụng đất của phần đất nông nghiệp sang đất ở để diện tích đất ở sau khi tách thửa lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của thửa đất ở được tách thửa theo quy định.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Nam Định

Phân chia khu vực để xác định diện tích tối thiểu tách thửa đất: Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND, diện tích tách thửa đất tại Nam Định được quy định theo 3 khu vực cụ thể như sau:

- Khu vực I: Các vị trí đất thuộc các phường của thành phố Nam Định, các thị trấn hiện hữu

- Khu vực II:

a) Các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường trục xã;

b) Các vị trí đất thuộc khu dân cư tại các khu vực đặc thù, bao gồm:

+ Thành phố Nam Định: vị trí đất thuộc các xã của thành phố Nam Định.

+ Huyện Trực Ninh: vị trí đất thuộc các thôn Cự Trữ, Nhự Nương, Phú Ninh, Cổ Chất – xã Phương Định, các thôn An Lãng, Dịch Diệp – xã Trực Chính và thôn Trung Lao – xã Trung Đông.

+ Huyện Mỹ Lộc: các vị trí đất thuộc đoạn đường từ Cầu Kim đến UBND xã cũ, đoạn từ đường 63B vào giáp đường trục xóm 8, xóm 9, đoạn từ UBND xã cũ đến Phú Mỹ, đoạn từ Cầu Tây đến Cầu Nội, khu vực 1 (làng Sắc) – xã Mỹ Thắng.

+ Huyện Ý Yên: các vị trí đất thuộc xã Yên Ninh, thôn Cát Đằng – xã Yên Tiến, thôn Vĩnh Trị – xã Yên Trị, thôn Tiến Thắng (làng Nấp), thôn Khang Giang, thôn Nam Đồng – xã Yên Đồng; Thị tứ Tân Thịnh – xã Yên Thắng.

+ Huyện Xuân Trường: các vị trí đất thuộc xã Xuân Trung, xã Xuân Tiến, xã Xuân Bắc, làng Hành Thiện – xã Xuân Hồng, khu vực các xóm: 9, 10A, 10B, 12A, 12B, 13, 14 – xã Xuân Kiên, khu vực xóm Bắc – xã Xuân Phương, làng Xuân Dục – xã Xuân Ninh.

+ Huyện Giao Thủy: các vị trí đất thuộc xã Giao Tiến, xã Giao Yến, thị Tứ – xã Giao Xuân, xóm Thanh Tân, xóm Thanh Nhân – xã Giao Thanh, xóm Mỹ Bình, xóm Thành Thắng, xóm Lạc Thuần – xã Giao Châu.

+ Huyện Hải Hậu: Các vị trí đất mặt đường trục xã Hải Minh thuộc các đoạn từ ngã tư trường tiểu học đến nhà thờ Nam Hoa xóm 31, đoạn từ cầu ông Kha xóm 10 Tân Tiến đến cầu ông Châu xóm 30, từ cầu Đá UBND xã đến nhà ông Miện xóm 33.

- Khu vực III: Các vị trí đất thuộc các khu vực khác còn lại.

* Đối với đất ở: Theo quy định Điều 8. Diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa như sau:

*Đối với đất động nghiệp được quy định tại Điều 9 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND như sau:

- Tách thửa đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu:

a) Việc tách thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu cùng với chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích thửa đất mới sau khi tách thửa và thửa đất còn lại phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 8 Quy định này.

b) Tách thửa đối với thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở và đối với thửa đất nông nghiệp (vườn, ao) độc lập trong khu dân cư hiện hữu hình thành một hay nhiều thửa đất nông nghiệp (vườn, ao) mới thì diện tích mỗi thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn hai lần diện tích tối thiểu quy định tại Điều 8 Quy định này.

- Tách thửa đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư (đất nông nghiệp ngoài đồng)

a) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì sau khi tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

* Đối với đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

>> Xem thêm: Quy định, điều kiện tách thửa đất tại 63 tỉnh thành hiện nay

Trường hợp nào không được tách thửa đất tại Nam Định?

Theo Điều 5 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND, có nhiều trường hợp không được phép tách thửa tại tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Thửa đất không đảm bảo được các điều kiện theo quy định về điều kiện tách thửa;

- Đất ở thuộc khu đô thị mới, khu tái định cư, các điểm dân cư nông thôn, khu dân cư ở xác xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch), các thửa đất dịch vụ được nhà nước giao khi thu hồi đất nông nghiệp theo quy định.

- Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thửa đất đang trong tình trạng có khiếu nại, tranh chấp;

- Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đấy đó đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản ánh có hiệu lực của Toà án.

- Thửa đất không có lối đi vào.

- Đối với trường hợp những người được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng cùng một thửa đấy ở hoặc thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu chia tách cho từng người mà diện tích đất của từng người được chia nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì không được chia tách thửa đấy mà thể hiện đồng chủ sử dụng.

- Đối với những diện tích đất nằm trong khuôn viên của dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng pahanf đất này không được giao, cho thuê (do trước đây thuộc đất quy hoạch hoặc thuộc đất hành lang bảo vệ an toàn công trình và nay đã điều chỉnh quy hoặc công trình đã di chuyển không còn hành lang bảo vệ) mà có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định thì vẫn được xác định là thửa đất nhỏ hợp không đủ điều kiện để thực hiện việc tách thửa đất.

Trên đây là một số thông tin liên quan việc tách thửa đất hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định bạn đọc có thể tham khảo.

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.