STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
2 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
3 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng
4 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
5 Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
6 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
7 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
8 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
9 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
10 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
11 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
12 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
13 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
14 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
15 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
17 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở
19 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
20 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
21 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
22 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
23 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
24 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
25 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
26 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
27 Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất
28 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
29 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
30 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất
31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
32 Nghị định số 43/2014/ NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Nghị định số 43/2014/ NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
33 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
34 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
35 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
36 Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
37 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
38 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
39 Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
40 Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
41 Nghị định 99/2012/NĐ-CP Nghị định 99/2012/NĐ-CP
42 Nghị định 11/2013/NĐ-CP Nghị định 11/2013/NĐ-CP
43 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
44 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
45 Thông tư 17/2012/TT/NHNN Thông tư 17/2012/TT/NHNN
46 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Nghị định số 24/2012/NĐ-CP
47 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP Nghị định số 95/2011/NĐ-CP
48 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP
49 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
50 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Nghị định 106/2008/NĐ-CP. Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, thay thế Nghị định 151/2006/NĐ-CP và Nghị định 106/2008/NĐ-CP.
51 Nghị định 62/2011/NĐ-CP Về thành lập Thành phố thuộc Tỉnh, Thị Xã, Quận, Phường, Thị Trấn do Chính phủ ban hành Nghị định 62/2011/NĐ-CP Về thành lập Thành phố thuộc Tỉnh, Thị Xã, Quận, Phường, Thị Trấn do Chính phủ ban hành
52 Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
53 Nghị định 153/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản Nghị định 153/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sản
54 Nghị định 24/2011/NĐ-CP Nghị định 24/2011/NĐ-CP
55 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
56 Nghị định 24/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyể Nghị định 24/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyể
57 Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng
58 Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
59 Nghị Định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị Định 121/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
60 Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
61 Nghị định 114/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng Nghị định 114/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng
62 Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
63 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ
64 Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của chính phủ Hướng dẩn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của chính phủ Hướng dẩn về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
65 Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính phủ ban hành
66 Nghị định 61/CP Hướng dẩn về mua bán và kinh doanh nhà ở Nghị định 61/CP Hướng dẩn về mua bán và kinh doanh nhà ở
67 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật nhà ở Nghị định số 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật nhà ở
68 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
69 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản: khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng: kinh doanh bất động sản: khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
70 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản
Nghị định, Văn bản pháp luật, bất động sản - CafeLand.Vn. Các văn bản pháp luật, quyết định về bất động sản do nhà nước ban hành.