• Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh
2 Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND TP.HCM phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND TP.HCM phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất
3 Nghị định 90/2022/NĐ-CP quản lý, sử dụng nhà, đất để phục vụ đối ngoại của Nhà nước Nghị định 90/2022/NĐ-CP quản lý, sử dụng nhà, đất để phục vụ đối ngoại của Nhà nước
4 Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Nghị định 101/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
5 Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
6 Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
7 Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
8 Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
9 Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
11 Nghị định số 148/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Nghị định số 148/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
12 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.
13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế
14 Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
15 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
16 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
17 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc Nghị định số 85/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
18 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
19 Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
20 Nghị định số 91/2019/NĐ – CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 91/2019/NĐ – CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
21 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khung giá đất Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về khung giá đất
22 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
23 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
24 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
25 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng
26 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
27 Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
28 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
29 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
30 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
31 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
32 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
33 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
34 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước
35 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản Nghị định số 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
36 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng
37 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
38 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
39 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
40 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật nhà ở
41 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
42 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
44 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
45 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
46 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
47 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
48 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
49 Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất
50 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
51 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
52 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất
53 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
54 Nghị định số 43/2014/ NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Nghị định số 43/2014/ NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
55 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
56 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
57 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
58 Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
59 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
60 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
61 Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
62 Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
63 Nghị định 99/2012/NĐ-CP Nghị định 99/2012/NĐ-CP
64 Nghị định 11/2013/NĐ-CP Nghị định 11/2013/NĐ-CP
65 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
66 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
67 Thông tư 17/2012/TT/NHNN Thông tư 17/2012/TT/NHNN
68 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Nghị định số 24/2012/NĐ-CP
69 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP Nghị định số 95/2011/NĐ-CP
70 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP