Đây là một trong những nội dung đáng chú ý mà Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện trong năm 2024.

Tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 07/5/2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung quan trọng sau đây trong năm 2024:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện dự án bất động sản; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Thứ hai, theo dõi sát tình hình thị trường vật liệu xây dựng để kịp thời có giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường. Hoàn thiện các chính sách liên quan đến vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển ổn định, bền vững, sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu thân thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án bất động sản, bình ổn thị trường vật liệu xây dựng

Thứ ba, chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức xác định định mức xây dựng để ban hành theo thẩm quyền hoặc phân cấp cho các bộ quản lý chuyên ngành tổ chức xây dựng và ban hành các định mức xây dựng đặc thù; đồng thời hướng dẫn các phương pháp xây dựng định mức, hoàn thành trong tháng 8/2024.

Thứ tư, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức đã được ban hành nhưng chưa phù hợp hoặc còn thiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng; thống nhất danh mục định mức đặc thù của chuyên ngành, của địa phương theo đề nghị của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các địa phương.

Thứ năm, kịp thời hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chi phí khai thác vật liệu xây dựng tại mỏ khi giao cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù.

Cũng theo Nghị quyết số 65/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp các bộ, cơ quan liên quan thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành các Luật về đất đai, tổ chức tín dụng, kinh doanh bất động sản, nhà ở... trong tháng 5/2024; bảo đảm điều kiện để trình Quốc hội cho phép sớm thi hành từ ngày 01/7/2024. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết, báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Thổ Kim
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.