BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BANNER - VIDEO TRÊN HÌNH ẢNH BÀI CHI TIẾT 2019

VỊ TRÍ
(Hình ảnh trong bài chi tiết)
KÍCH THƯỚC
(Banner/video)
ĐƠN GIÁ (VNĐ)
(PC/MOBILE)
ĐVT DEMO
NATIVE IN-IMAGE
Banner ảnh
600p X 110p 20,000,000 Tuần https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-1.html
NATIVE IN-IMAGE WITH CAROUSEL EXTENSION
Banner ảnh và các thẻ Carousel
600p X 110p
Thẻ carousel: 180p x225p
25,000,000 Tuần https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-2.html
(IBT) NATIVE IN-IMAGE WITH TAKEOVER VIDEO/ IMAGE
Video/ image 6s và Banner ảnh
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
30,000,000 Tuần https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-5.html
(IBV) NATIVE IN-IMAGE WITH VIDEO IN-READ EXTENSION
Banner ảnh và in-read Video
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
35,000,000 Tuần https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-3.html
EXTRA ANIMATIONS - Thêm animations
Frame
Falling details:
600p X 110p
Video 30s: < 2MB
40,000,000 Tuần Full- Image: https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-4.html
Frame: https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-7.html
Falling details: https://cafeland.vn/quang-cao/rich-media-6.html

Quy định
Chế độ cố định, chia sẻ 02 theo user
Thiết kếdạng JPG/GIF hoặc HTML5.
Gif: Tối đa 3 frames.
Chuyển file quảng cáo trước 07 ngày thực hiện.