Tên dự án Triệu đồng
Dự án bất động sản tại Kỳ Sơn