Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu dân cư tại Lương Sơn, đây là các dự án Khu dân cư ở Lương Sơn đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.