Tinh hình hoạt động kinh doanh quý 2/2017 của các doanh nghiệp bất động sản.